0

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedającym album fotograficzny „Morze pełne słońca”, Joanna S-Grzybowska jest: Fundacja ZŁOTY RÓG, ul. Skwer 2, 32-300 Olkusz, NIP 6372195776, REGON 146325980, zwany dalej Sprzedającym.
 2. Sprzedaż i wysyłka rozpoczyna się 16 maja 2023 roku i trwa do wyczerpania zapasów.
 3. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Sprzedaży za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Na życzenie sprzedającego, zamawiający ma obowiązek przedstawić w/w zgodę. W przypadku braku takiej zgody Organizator ma prawo odmówić realizacji zamówienia.
 4. Informacje na temat Sprzedaży dostępne są na stronie internetowej https://sklep.photographylove.pl/

II. ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Warunkiem udziału w Sprzedaży i otrzymania drogą pocztową albumu jest wypełnienie formularza zamówieniowego na stronie https://sklep.photographylove.pl/
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Payu.
 3. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.
 4. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie od Fundacji ZŁOTY RÓG, ul. Skwer 2, 32-300 Olkusz informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204). Przyjmuje do wiadomości, że administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, podanych w procesie korespondencji w niniejszym serwisie internetowym jest Fundacja ZŁOTY RÓG, ul. Skwer 2, 32-300 Olkusz. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych. Wyraża również zgodę na przekazanie tych danych Fundacji ZŁOTY RÓG oraz ich przetwarzanie przez administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, dla celów statystycznych i marketingowych. Wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

III. SPRZEDAŻ ORAZ ZAKOŃCZENIE SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż zostaje zakończona z dniem wyczerpania się zapasów produktu.
 2. Produkt otrzymuje wyłącznie osoba, która wypełniła, wysłała formularz zgłoszeniowy i opłaciła album i przesyłkę.
 3. Czas doręczenia przesyłki na terenie Polski wynosi 2-7 dni robocze wg cennika podanego na stronie. Czas doręczenia do Europy wynosi 7 – 14 dni robocze, czas doręczenia przesyłki na terenie USA wynosi 5 – 21 dni robocze wg cennika wybranej firmy kurierskiej.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia produktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności w przypadku podania niepełnych lub nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej lub kuriera, w tym za brak doręczenia, nieprawidłowe doręczenie, przetrzymane przesyłki pocztowe, zniszczenie lub uszkodzenie przesyłki.
 3. Sprzedający dołożył wszelkich starań, aby sprzęt techniczny użyty do przeprowadzenia sprzedaży działał bez zarzutu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z wadliwego działania sprzętu, w tym w szczególności serwera, za problemy techniczne tego sprzętu, opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody podczas prób wysłania zamówienia drogą mailową.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wypełniając formularz zamówieniowy, zamawiający wyrażają zgodę na zasady Sprzedaży i akceptują niniejszy Regulamin.
 2. Możliwość odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny.
 3. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Sprzedaży z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty dostarczenia produktu.
 4. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji: Joanna S-Grzybowska, Photography Love ul. Lipowa 9/5a, 01-702 Sopot. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od otrzymania pisma z reklamacją. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą na adres podany przez zamawiającego, składającego reklamację.
 5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Sprzedaży.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Nowy regulamin obowiązuje od chwili publikacji na Serwisie. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.